UNI magazín

Informujeme

Priebežná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

vznikla za spolupráce Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze.
Za vypracovanie priebežnej správy zodpovedali Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR a Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) MŠVVaŠ SR.
 

Na stiahnutie