UNI magazín

Informujeme

Medzinárodný seminár na tému Vysoké školstvo ako hýbateľ regionálneho rozvoja

sa uskutočnil 6. a 7. decembra 2016 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Organizátormi boli Európska asociácia inštitúcií vyššieho vzdelávania (EURASHE), Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach a Centrum edukačného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníci z osemnástich krajín diskutovali o skúsenostiach z rozvoja spolupráce vysokých škôl s regionálnymi partnermi – veľkými a malými zamestnávateľmi, výskumnými a vývojovými organizáciami, samosprávou a ďalšími. Dôležitou témou boli cesty k diverzifikácii vysokého školstva, výsledky a parametre merania výstupov aplikovaného výskumu vysokých škôl, možnosti rozvoja profesijne orientovaných vysokoškolských programov a priestor pre medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií v oblasti posilnenia role vysokého školstva v regionálnom rozvoji.
 

Na stiahnutie