UNI magazín

Informujeme

Publikovali

CEM upozorňuje na zaujímavé publikácie spolupracujúcich partnerov ale aj nezávislých tretích strán, ktoré majú relevanciu k témam rozvoja a riadenia vysokého školstva
 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - MŠVVaŠ

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bol pripravený na základe úloh obsiahnutých v PVV, autorského dokumentu „Učiace sa Slovensko“, „Správy o stave školstva na Slovensku“, ktorú NR SR preroko ...

Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Dokument Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bol za účelom verejnej diskusie zverejnený v marci 2017. V kapitolách 5 až 8 sa zaoberá reformnými návrhmi pre vysoké škol ...

Priebežná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

vznikla za spolupráce Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze. Za vypracovanie priebežnej správy zodpovedali Útvar hodnoty za ...

Kvalita a zodpovednosť

V gescii Centra vedecko-technických informácií SR vznikla publikácia Kvalita a zodpovednosť, ktorej spoluautormi sú aj spolupracovníci CEM. Tento súbor štúdií ponúka viacdimenzionálny pohľad na sloven ...

Medzinárodný seminár na tému Vysoké školstvo ako hýbateľ regionálneho rozvoja

sa uskutočnil 6. a 7. decembra 2016 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Organizátormi boli Európska asociácia inštitúcií vyššieho vzdelávania (EURASHE), Fakulta výrobných technológií Technickej u ...

Koncept reformy terciárneho vzdelávania podľa RÚZ SR

Materiál sa stal východiskom pre iniciatívy zamestnávateľských zväzov a združení voči Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho obsah bol prezentovaný aj na Konferencii v Národnej rade S ...

Potreba systémových zmien slovenského vysokého školstva a príspevok národného projektu k ich príprave a realizácii

Reflexia a dovetok k súboru podkladových štúdií národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktoré boli zverejnené pod názvom „Kvalita a zodpovednosť“.

Inkluzivita podnikania na Slovensku: stav a vývojové tendencie

Hlavným cieľom tejto vedeckej monografie je na základe výsledkov kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz vytvoriť komplexnú charakteristiku stavu (pozíciu) podnikania žien, mladých, senior ...

Podpora excelence vysokých škol

Inšpiratívny materiál k systémom podpory excelentnosti vysokých škôl v medzinárodnom porovnaní publikovalo Centrum pro studium vysokého školství.

Dobrá reforma - Stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva

Materiál spracoval pod hlavičkou Odborového zväzu školstva kolektív autorov pod vedením Pavla Ondeka. Projekt „Dobrá reforma - Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“ navrhuje strategický pl ...

New Danubian Governance Model

 

Výročné správy o stave vysokého školstva - MŠVVaŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne vypracúva výročnú správu o stave vysokého školstva, ktorú predkladá vláde Slovenskej republiky. Výročná správa o stave vy ...