UNI magazín

Informujeme

Publikovali

CEM upozorňuje na zaujímavé publikácie spolupracujúcich partnerov ale aj nezávislých tretích strán, ktoré majú relevanciu k témam rozvoja a riadenia vysokého školstva
 

Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Dokument Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bol za účelom verejnej diskusie zverejnený v marci 2017. V kapitolách 5 až 8 sa zaoberá reformnými návrhmi pre vysoké škol ...

Priebežná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

vznikla za spolupráce Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze. Za vypracovanie priebežnej správy zodpovedali Útvar hodnoty za ...

Kvalita a zodpovednosť

V gescii Centra vedecko-technických informácií SR vznikla publikácia Kvalita a zodpovednosť, ktorej spoluautormi sú aj spolupracovníci CEM. Tento súbor štúdií ponúka viacdimenzionálny pohľad na sloven ...

Medzinárodný seminár na tému Vysoké školstvo ako hýbateľ regionálneho rozvoja

sa uskutočnil 6. a 7. decembra 2016 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Organizátormi boli Európska asociácia inštitúcií vyššieho vzdelávania (EURASHE), Fakulta výrobných technológií Technickej u ...