Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí – VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Posúdenie skutočnej uplatniteľnosti absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a zmapovanie kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov sú dva kľúčové aspekty posudzovania progresu vysokoškolského vzdelávania v SR a kontextu, v ktorom pôsobí. Zmysluplné analytické spracovanie samozrejme zahŕňa aj medzinárodnú komparáciu. Témy sú spracované do výročnej správy, čím indikujeme našu ambíciu pokračovať v monitorovaní predmetných ukazovateľov kontinuálne v budúcnosti.
 

Na stiahnutie