Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Správy a štúdie

CEM vydáva pravidelne sumárne správy k vybraným témam, ako sú trendy v rozvoji a riadení vysokého školstva u nás a v zahraničí, uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl, vývoj kvalifikačných požiadaviek trhu práce pre terciárne vzdelávané pozície a podobne. Súčasťou výstupov CEM sú tiež štúdie založené na vlastných prieskumoch a analýzach dát z dostupných zdrojov tretích strán.
 

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí - VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Pilotná výročná správa Centra edukačného manažmentu k téme uplatniteľnosti absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a v tomto kontexte tiež k zmapovaniu kvalifikačných požiad ...

Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte - VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Výročná správa Centra edukačného manažmentu sa pozerá spätne na vývoj v terciárnom vzdelávaní u nás v stave poznania a dostupných údajov roku 2017. Sumarizuje základné charakterist ...

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí – VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Posúdenie skutočnej uplatniteľnosti absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a zmapovanie kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov sú dva kľúčové aspekty posudzovania progresu vysokoškolsk ...

Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku_VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Správa o vývoji terciárneho vzdelávania na Slovensku upriamuje pohľad na tri hlavné témy, ktoré považujeme z pohľadu roku 2016 za výrazné výzvy nášho vysokého školstva. Jedná sa o problematiku absentu ...

The State of University-Business Cooperation in Europe

Centrum edukačného manažmentu spolupracovalo v medzinárodnom projekte State of University-Business Cooperation na štúdii, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z krajín zapojených do programu Erasmus+.

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí - Výročná správa 2018

Správa ponúka opätovne v ucelenej forme analýzu dvoch aspektov jednej problematiky – posudzuje uplatniteľnosť a kvalifikačné požiadavky pre absolventov s VŠ vzdelaním. Okrem aktualizovaných údajov pre ...

Výročná správa o stave a vývoji terciárneho vzdelávania na Slovensku 2018

Výročná správa o stave a vývoji terciárneho vzdelávania na Slovensku 2018 je súčasne záverečnou výročnou správou Centra edukačného manažmentu, realizovanou v rámci rozvojového projektu, ktorý vznik CE ...