Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Správy a štúdie

CEM vydáva pravidelne sumárne správy k vybraným témam, ako sú trendy v rozvoji a riadení vysokého školstva u nás a v zahraničí, uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl, vývoj kvalifikačných požiadaviek trhu práce pre terciárne vzdelávané pozície a podobne. Súčasťou výstupov CEM sú tiež štúdie založené na vlastných prieskumoch a analýzach dát z dostupných zdrojov tretích strán.
 

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí - VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Pilotná výročná správa Centra edukačného manažmentu k téme uplatniteľnosti absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a v tomto kontexte tiež k zmapovaniu kvalifikačných požiad ...

Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte - VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Výročná správa Centra edukačného manažmentu sa pozerá spätne na vývoj v terciárnom vzdelávaní u nás v stave poznania a dostupných údajov roku 2017. Sumarizuje základné charakterist ...

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí – VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Posúdenie skutočnej uplatniteľnosti absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a zmapovanie kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov sú dva kľúčové aspekty posudzovania progresu vysokoškolsk ...

Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku_VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Správa o vývoji terciárneho vzdelávania na Slovensku upriamuje pohľad na tri hlavné témy, ktoré považujeme z pohľadu roku 2016 za výrazné výzvy nášho vysokého školstva. Jedná sa o problematiku absentu ...

The State of University-Business Cooperation in Europe

Centrum edukačného manažmentu spolupracovalo v medzinárodnom projekte State of University-Business Cooperation na štúdii, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z krajín zapojených do programu Erasmus+.

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí - Výročná správa 2018

Správa ponúka opätovne v ucelenej forme analýzu dvoch aspektov jednej problematiky – posudzuje uplatniteľnosť a kvalifikačné požiadavky pre absolventov s VŠ vzdelaním. Okrem aktualizovaných údajov pre ...

Výročná správa o stave a vývoji terciárneho vzdelávania na Slovensku 2018

Výročná správa o stave a vývoji terciárneho vzdelávania na Slovensku 2018 je súčasne záverečnou výročnou správou Centra edukačného manažmentu, realizovanou v rámci rozvojového projektu, ktorý vznik CE ...

DETERMINANTS OF ECONOMIC SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Despite the attention being paid to the environmental and social dimension of sustainability of Higher Education Institution (HEI) in the literature, little empirical research has focused on economic ...