Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

Prieskumy

CEM realizuje prieskumy, ktorých cieľovými respondentmi sú najmä študenti, absolventi a pedagógovia vysokých škôl. V niektorých prípadoch oslovujeme tiež ďalšie subjekty, ktoré sú významné pre smerovanie riadenia a rozvoja vysokoškolských inštitúcií. Medzi ne patria napríklad zamestnávatelia či stredoškoláci so záujmom o vysokoškolské štúdium. Odborní spolupracovníci CEM poskytujú pre túto sekciu aj nové analýzy z dát v minulosti zrealizovaných zberov údajov z vlastnej proveniencie, ale tiež získaných z verejných zdrojov a od tretích strán.
 

Sumár najzaujímavejších zistení z prieskumu medzi študentmi slovenských vysokých škôl 2018

Sumarizujeme najdôležitejšie a najzaujímavejšie výsledky z prieskumu medzi slovenskými študentmi vysokých škôl, ktorý sme zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou Profesia na vzorke 5330 respondentov. Sú medzi nimi súčasní vysokoškoláci na všetkých stupňoch štúdia a vo všetkých jeho ročníkoch.

Prieskum medzi slovenskými študentmi vysokých škôl

Prvý prieskum medzi slovenskými študentmi vysokých škôl pokryl významnú vzorku 5330 respondentov. Prináša zaujímavé zistenia o rozhodovaní vysokoškolákov pri voľbe štúdia a tiež o ich h ...

Prieskum k téme Spolupráca univerzít a biznisu na Slovensku – perspektíva univerzít

Prezentujeme výsledky medzinárodnej štúdie State of University-Business Cooperation, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z európskych krajín. Slovenské univerzity sú reprezentované výpoveďami ...

Prieskum k téme Spolupráca univerzít a biznisu na Slovensku – perspektíva podnikateľských subjektov

Prezentujeme druhú časť výsledkov medzinárodnej štúdie State of University-Business Cooperation, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z európskych krajín. Táto časť ukazuje nazeranie podnikov ...

Prieskum medzi absolventmi vysokých škôl - 2019

Centrum edukačného manažmentu v spolupráci so SAV zrealizovalo reprezentatívny prieskum na vzorke slovenských absloventov vysokých škôl s viac ako ročnou a menej ako štvorročnou praxou v povolaní (r ...

Prieskum - profesijne orientované vysokoškolské vzdelávanie

Národný kvalitatívny prieskum, zameraný na problematiku reflexie spolupráce technicky orientovaných vysokých škôl a zamestnávateľov v prakticky a profesijne orientovanej príprave vysokoškolákov bol zr ...

Prieskum medzi študentmi - GUESSS

Výskum založený na zapojení sa do medzinárodného akademického projektu GUESSS (angl. orig. „Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey“) je na Slovensku vôbec prvou akademickou štúdi ...