Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

OECD National skills strategy

V rámci projektu National skills strategy (Národná stratégia zručností), ktorého nositeľom je OECD a partnerom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, respektíve Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ, boli oslovení experti CEM, aby sa zúčastnili pracovných workshopov, riešiacich diagnoistiku a rozvojové odporúčania pre nasledovné prioritné oblasti:
- posilňovanie zručností mladých
- znižovanie nesúladu zručností
- podpora zvyšovania účasti na celoživotnom vzdelávaní
- posilnenie používania zručností na pracovisku.

Výstupmi workshopov budú podklady pre návrh opatrení, ktoré spracuje OECD ako súčasť stratégie. CEM bolo zo strany tímu OECD prizvané tiež k výmene skúseností z analytických prác v predchádzajúcom období a dodalo pre tím OECD dáta, štatistické ukazovatele a správy, ktoré k relevantným problémom v rámci svojej činnosti spracovalo.

Východiskom pre realizáciu projektu National skills strategy boli analytické správy z roku 2017, v ktorých boli popísané rozvojové potreby krajín v oblasti edukácie a rozvoja zručností. V prípade Slovenska išlo o správu „STRENGTHENING THE EDUCATION AND SKILLS SYSTEM OF THE SLOVAK REPUBLIC“ - https://www.oecd.org/slovakia/Slovakia-Policy-brief-Education-Skills-en.pdf

Tím OECD, pracujúci na projekte aplikuje špecifický prístup ku každej zo zapojených krajín, v súčinnosti s decíznou sférou a expertným zázemím v danej krajine - https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
 

Na stiahnutie