Partneri

spolupracujeme, participujeme

Tím OECD National skills strategy


V rámci projektu National skills strategy (Národná stratégia zručností), ktorého nositeľom je OECD a partnerom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, respektíve Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ, boli oslovení experti CEM, aby sa zúčastnili pracovných workshopov, riešiacich diagnoistiku a rozvojové odporúčania pre nasledovné prioritné oblasti:
- posilňovanie zručností mladých
- znižovanie nesúladu zručností
- podpora zvyšovania účasti na celoživotnom vzdelávaní
- posilnenie používania zručností na pracovisku.

Výstupmi workshopov budú podklady pre návrh opatrení, ktoré spracuje OECD ako súčasť stratégie.
CEM bolo zo strany tímu OECD prizvané tiež k výmene skúseností z analytických prác v predchádzajúcom období a dodalo pre tím OECD dáta, štatistické ukazovatele a správy, ktoré k relevantným problémom v rámci svojej činnosti spracovalo.

https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm