Partneri

spolupracujeme, participujeme

Středisko vzdělávací politiky

Středisko vzdělávací politiky je pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od svojho založenia v roku 1994 sa venuje trom hlavným oblastiam:
  • Riešenie projektov výskumného a aplikovaného charakteru, vytváraniu vlastnej poznatkovej základne a jej odovzdávanie a zverejňovanie pre odbornú a širšiu verejnosť.
  • Formulovanie základných východísk a cieľov vzdelávacej politiky a návrh konkrétnych stratégií a postupov
  • Sústavné sledovanie aktivít OECD, Európskej komisie a ďalších významných medzinárodných organizácií v oblasti školstva, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, šírenie a využívanie výsledkov ich práce v Českej republike.
Cieľom činnosti SVP je celostné poznávanie vzťahu vzdelávania a spoločnosti, jeho zasadenie do širšieho rámca vývoja ekonomiky a spoločnosti a definovanie požiadaviek, ktoré sú kladené na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov všeobecne.

SVP podpísalo na úrovni dekanov fakúlt v roku 2017 memorandum o spolupráci s CEM a viacero jeho expertov participuje na aktivitách CEM.

www.strediskovzdelavacipolitiky.info