Partneri

spolupracujeme, participujeme

Štatistický úrad SR

Súvisiaci obrázok

Centrum edukačného manažmentu FM UK spolupracuje so Štatistickým úradom SR na získavaní špecifických údajov z výberového zisťovania pracovných síl (resp. v medzinárodnej podobe Labour Force Survey – EUROSTAT) a s ním súvisiacich rozšírených zberoch údajov.

Zmluvný vzťah zaručuje CEM prístup k dôverným štatistickým údajom, napríklad k doplnkovému modulu Mladí ľudia na trhu práce, a to výlučne na vedecké účely.

Na základe predmetného zmluvného vzťahu je Centrum edukačného manažmentu oprávneným pracoviskom pre analýzu komplexných súborov údajov o mladých ľuďoch, ich vzdelaní, jeho kvalite a prechode na trh práce, s akcentom na postavenie absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce. Údaje sú využívané aj v komparácii s výsledkami iných členských krajín EÚ.

https://slovak.statistics.sk/