Partneri

spolupracujeme, participujeme

Partnerom CEM v projektovej a publikačnej činnosti je Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 

Středisko vzdělávací politiky

Středisko vzdělávací politiky je pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od svojho založenia v roku 1994 sa venuje trom hlavným oblastiam: Riešenie projektov výskumného ...

Tím OECD National skills strategy

V rámci projektu National skills strategy (Národná stratégia zručností), ktorého nositeľom je OECD a partnerom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, respektíve Inštitút vzdelávacej politi ...

Štatistický úrad SR

Centrum edukačného manažmentu FM UK spolupracuje so Štatistickým úradom SR na získavaní špecifických údajov z výberového zisťovania pracovných síl (resp. v medzinárodnej podobe Labour Force Survey – ...

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR CVTI SR sa stalo partnerom CEM hneď pri jeho vzniku. Na základe dohody o spolupráci a neskôr memoranda o spolupráci zdieľajú partnerské organizácie údaje ...

SAV

Slovenská akadémia vied SAV a CEM našli priestor pre kooperáciu v témach týkajúcich sa rozvoja mladej generácie a jej vzdelávania. Experti CEM participovali na aktivitách projektu „Sociálna analýza ...

RÚZ SR

CEM a Republiková únia zamestnávateľov spolupracujú dlhodobo v oblasti expertného posúdenia tém riadenia a rozvoja vysokého školstva, prípadne zmien politík, ktoré by priniesli potrebné reformné zme ...

ARRA

Akademická ratingová a rankingová agentúra Experti CEM spolupracujú partnermi z Akademickej ratingovej a rankingovej agentúry na tvorbe návrhu nového konceptu ratingu/rankingu vysokých škôl ...

ZAP SR

CEM spolupracuje so Zväzom automobilového priemyslu už od svojho vzniku v roku 2016. Spolupráca nadväzuje na expertnú činnosť v oblasti rozvoja kurikúl VŠ v súlade s potrebami praxe a analytickej či ...

Lepšie školy – PRO ACADEMIA

Spolupráca s neziskovou organizáciou Lepšie školy – PRO ACADEMIA, o.z. spočíva vo výmene skúseností a expertných poznatkov v oblasti riadenia a rozvoja vzdelávania na terciárnej úrovni. CEM bolo z ...

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Partnerstvo CEM s SPU vzniklo v rámci projektu „University-Business Cooperation in Europe“. Obe inštitúcie pôsobili ako národní partneri za Slovenskú republiku a spoločne sa podieľali na zbere údajo ...