CEM

Centrum edukačného manažmentu

Ciele projektu CEM

Cieľom CEM je postupne budovať akademické analytické pracovisko, zamerané na kľúčové problémy a tiež širší kontext edukačného manažmentu.

Akcent tém a projektov, ktorým sa venujeme, je v oblasti terciárneho vzdelávania. Výstupy práce CEM majú slúžiť univerzitám, ich partnerom a tiež decíznej sfére ako východiská formulovania politík, manažérskych rozhodnutí a plánovania manažérskych procesov pri rozvoji a riadení vysokého školstva a aktivít s ním spojených.

Ambíciou CEM je realizovať pravidelné prieskumné aktivity medzi študentmi, pedagógmi a absolventmi vysokých škôl, prípadne aj zamestnávateľmi a ďalšími partnermi univerzít. Výsledky týchto prieskumov v kombinácii s inými verejne dostupnými dátami budú tvoriť podklad pre spracovávané štúdie a ďalšie typy výstupov CEM.

CEM postupne rozširuje partnerstvá s inými analytickými pracoviskami, so subjektmi prinášajúcimi inovatívne impulzy pre vysoké školstvo a s expertmi z rôznych odborov, prispievajúcimi k formovaniu poznania a tiež k reflexii moderných trendov v praxi edukačného manažmentu.